Björn von Sydow ordförande för kommittén samt lite kommentarer på själva direktivet.

/0787533297400_max.jpg

Tidigare talmannen Björn Von Sydow kommer leda kommitén som ska utreda det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och anslaget till hovet. Von Sydow har inte haft några uppdrag i riksdagen sedan 2018-09-24. Han var Försvarsberedningens ordförande 2017... Nog med prat om Von Sydow..

Derektivet, Dir. 2019:76, kan hittas HÄR.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021. Om kommittén bedömer att det är lämpligt, får den lämna ett eller flera delbetänkanden.

Det angående flaggdagar känns som relativt enkelt att utreda. i direktivet står det:

göra en översyn av de allmänna flaggdagarna, med inriktningen att vid nästa tronskifte minska antalet kungliga flaggdagar på så sätt att endast statschefens och tronföljarens födelsedagar och namnsdagar ska vara allmänna flaggdagar. Samt ta ställning till om en eller flera nya allmänna flaggdagar bör införas för att uppmärksamma och högtidlighålla händelser och liknande som är av större betydelse för riket som helhet.

Det svåra i detta kanske blir att hitta något som är av större betydelse för riket som helhet och som kan belönas med en allmänn flaggdag. Att enbart statschefens och tronföljarens födelse- och namnsdagar ska vara allmänna flaggdagar känns solklart. Förlåt övriga i kunga huset.

Angående utrednignen om anslaget till hovet så står det i direktivet

i samråd med hovet, överväga hur utformningen av riksdagens anslag till hovet kan bidra till att det kungliga husets officiella åtaganden främst utförs av ett begränsat antal av dess medlemmar och, med utgångspunkt i detta, utarbeta principer för anslagets utformning.

Nu har ju kungen tidigare i år redan fattat beslut om vilka personer som ingår i det kungliga huset. Så då kvarstår enbart att utreda principerna för anslaget..

Nu till utredningen om det offentliga belöningssystemet. Här kommer det nog bli en hel del att utreda. Det är inte enbart ordensväsendet som ska utredas utan även

regeringens och Utrikesdepartementets belöningsmedaljer, utmärkelserna Professors namn och För nit och redlighet i rikets tjänst liksom Försvarsmaktens, Polismyndighetens och andra förvaltningsmyndigheters medaljer.

Det ska även utredas om det ska instifftas ännu en regeringsmedalj för särskilt berömvärda internationella insatser till förmån för dem som ingår i internationella insatser som Sverige deltar i.

Översynen ska beakta de kungliga medaljerna.

Visst kan de beakta de kungliga medaljerna men jag ser det svårt att de kan påverka dessa då de just är kungens medaljer. Enbart att utreda alla medaljer inom Försvarsmakten kommer ta sin tid.

Fortsatt står det att

Översynen ska bedrivas med den inriktningen att statsanställda inte ska tilldelas belöning på det automatiska sätt som skedde före reformen av det offentliga belöningssystemet. En annan utgångspunkt för kommittén ska vara att politiskt förtroendevalda och politiskt anställda i denna egenskap inte ska tilldelas belöning under den tid som uppdraget eller anställningen pågår.

Detta är bra tycker jag. en fråga dyker upp i mitt huvud. Det är den andra meningen. Att politiskt -förtroendevalda och -anställda i denna egenskap inte ska tilldelas belöning.... Gäller detta enbart svenska belöningar eller gäller det även utländska? Det att statsanställda inte ska tilldelas belöning på automatiska sättet som skedde tidigare är bra men här krävs det lite utredning på hur ska då detta ske.

När det gäller principer för tilldelning av belöningar ska kommittén väga in jämställdhets- och mångfaldsaspekter.

Ganska lätt att säga men jag tror det kan vara svårt att genomföra. Vad är jämställdhets- och mångfaldsaspeker? Om man ska följa detta så måste kommitén först deffinera vad detta innebär.

Gäller jämställdhet enbart kön eller är det även ålder mm?

Begreppet enligt Nationalencyklopedin:

jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.

Jämnställdhetsmyndigheten går lite längre:

Jämställdhet handlar inte bara om jämn könsfördelning utan också om att uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar livsvillkoren för kvinnor och män inom samhällets olika områden. Därför bedrivs arbetet för jämställdhet ofta med två olika fokus, där det ena hjälper oss att skapa en tydlig bild av olika situationer och förhållanden med hjälp av mätbara faktorer, medan det andra problematiserar och granskar vilka normer och värderingar som ligger bakom de redovisade siffrorna.

Går man på Nationalencyplopedin att detta har med rättigheter att göra så kan man ta bort denna mening. Att bli tilldelad en utmärkelse, orden eller medalj, är ingen rättighet. Visst alla ska ha möjligheten att bli tilldelad en utmärkelse.

Vad är mångfald, är det enbart rellaterat till etnisitet?

Begreppet mångfald definieras av Svenska Akademiens Ordbok som:

 ett förhållande som är växlande eller varierande och/eller som en generell beteckning för sådant som inom sig uppvisar åtskillnad.

Norstedts Svenska Ordbok definierar begreppet som:

en kulturell och åsiktsmässig mångfald i samhället, en organisation.

Så vad menas egentligen med dessa två priciper i direktivet kopplat till det offentliga belöningssystemet?

Fortsatt står det i direktivet...

Vid sidan av kommitténs arbete ska företrädare för kommittén samråda med Kungl. Maj:ts Orden om ändringar i ordnarnas stadgar i syfte att ta fram stadgar för Vasaorden och Svärdsorden, anpassa stadgarna för Nordstjärneorden till att dess utmärkelser ska kunna tilldelas svenska medborgare och överväga vilka grader det ska finnas inom de befintliga ordnarna och hur ordnar ska få bäras. I samrådet ska även tillämpningen av möjligheten att dra tillbaka en ordensförläning ingå.

Det ingår inte i kommitténs uppdrag att ta ställning till den närmare regleringen kring ordnarna som följer av ordnarnas stadgar.

Man pratar här enbart om själva ordnarna men inte om de medaljer som är knutna till ordnarna. Vad händer med dessa? Sedan är det att ändra ordrarnas stadgarnar och "öppna" ordnarna även till svenska medborgare. Hur de ska bäras finns redan, även i stadgarna finns redan att man kan dra tillbaka en ordensförläning. Detta har ju hänt i närtid...

Så kortfattat är det följande som kommitén ska utreda vad avser det offentliga belöningssystemet är:

  • kartlägga formerna för tilldelande av regeringens och förvaltnings-myndigheternas olika offentliga belöningar och ta ställning till om dessa bör ändras,
  • undersöka möjligheterna för medborgare att nominera individer för offentlig belöning och ta ställning till om dessa möjligheter bör utvidgas,
  • undersöka och redovisa vilka ändringar av ordenskungörelsen som behövs för att återuppta tilldelandet av utmärkelser inom Vasaorden och Svärdsorden och för att utmärkelser inom dessa ordnar och inom Nordstjärneorden ska kunna tilldelas svenska medborgare,
  • ta ställning till om en ny belöningsmedalj för särskilt berömvärda internationella insatser bör instiftas i relation till att utdelandet av utmärkelser inom Svärdsorden återupptas, och
  • lämna de författningsförslag som kommittén bedömer vara motiverade.

Näst sista punkten är lite intressant. Den har bäring på Tapperhetsmedaljerna, i fält och till sjös. Om Svärdsorden återuppas med dess kopplade utmärkelser så ingår tapperhetsmedaljerna. Men som det är skrivet idag så kan man enbart dela ut dessa när Sverige är i krig. Nu har ju utdelandet av dessa medaljer skett även om Sverige inte varit i krig. Det vore egetligen knäppt att instifta en ny medalj när det finns äldre medaljer att tillgå.

EDIT: Tapperhetsmedaljerna är inte kopplade till Svärdsorden. Det är krigskorsen som är annex till (men inte ingår i) svärdsorden. tack för påpekandet Patrik.

Dock att instifta en ny medalj när det finns äldre medaljer med lång tradition vore en, enl mig, dum idé. Återanvänd äldre utmärkelser i stället!!

Vore mycket intressant att få deltaga i denna kommittés arbete... i alla fall få lite insyn. cool Vi får väll snart se vilka som ingår i kommittén och jag önska de lycka till med arbetet.  

11 Nov 2019

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken