Rikshemvärnsting 2019

Den 8-10 november genomförs Rikshemvärnstinget 2019 på Hotell Selma Lagerlöf, Sunne.

Rikshemvärnstinget genomförs vart annat år så senast det var riksting var 2017.

Så vad hände med de motioner som fick bifall 2017. Det fanns två motioner 2017 som var relaterat till falerestik. Det var motion ÖVR1 angående hemvärnets bronsmedalj samt ÖVR 3 Inkludera Hemvärnspersonal till Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar. Resultatet av dessa motioner är som följer.

ÖVR1 Bronsmedaljers bärande:

Försvarmaktens ställningstagande:

FM2017-17850:2 Tilldelad silvermedalj ersätter normalt tidigare tilldelad bronsmedalj (endast en medalj bärs enligt principen om att endast bära den högsta innehavda klassen inom samma utmärkelse.) i det fall enskild har fått bronsmedaljen upprepade gånger bärs bronsmedalj med stjärna tillsammans med silvermedalj. Texten kommer att införas i kommande Hemvärnshandbok (HvH)

Så här har FM ändrat sig i att man får bära HvBMmstjärn, Hemvärnets Brronsmedalj med stjärnor, samtidigt som HvSM, Hemvärnets silvermedalj. Dock så har detta inte uppdaterats i UniBest 2015 ä3.

ÖVR3 Inkludera Hemvärnspersonal till Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar:

Under 2018 fattade Försvarmakten beslut om att instiffta Hemvärnets tjänstgöringsmedalj på grund av att Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj är endast för militär personal med pågående anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman, kallat GSS. Därför instifftades en till tjänstgöringsmedalj till Hemvärnet. Tilldelningen av denna tjänstgöringsmedalj kommer påbörjas runt årsskiftet 2019/2020.

Ni hittar alla motioner till rikstinget 2019 HÄR. Nu till de motioner som har en bäring till faleristik. Det finns även detta år två motioner i ämnet. Båda motionerna har med hemvärnets bronsmedalj att göra. 

ÖVR01 Ändring av UniBest FM 2015, 9.1.12.1:

FÖRSLAG:

Kompanirådet vid 272. hvinskomp föreslår att hemvärnets medaljer skall betraktas som separata medaljer med möjlighet att både bära HvBM (bronsmedalj) och HvSM (silvermedalj) samt att Hemvärnets kungliga medaljer från kategori K inte ersätter medaljer från kategori L.

MOTIV:

Den nuvarande bestämmelsen enligt UniBest FM 2015, 9.1.12.1 (s 610) förringar värdet av bronsmedaljen. Bestämmelsen innebär i praktiken att personer som har erhållit Hemvärnets silvermedalj stoppas från att få en välförtjänt bronsmedalj (eller en andra eller tredje utdelning), då  medaljkommitténs uppfattning är att medaljen ändå inte är bärbar för mottagaren. Gärningen som ska belönas kanske inte kan motivera en medalj av högre valör eller faller för ”femårsregeln” som stipulerar ett visst antal år mellan varje medalj men kan vara nog så viktig att uppmärksamma med en medalj.....

Eftersom en uppdatering av UniBest 2015 har kommit så stämmer inte paragrafen och sidnumreringen. Rikshemvärnsrådet har bifallit motionen, så nu är det upp till rikstinget vad de anser. Det som strular till det är vad som står i UniBest, "Den som tilldelas högre valör inom samma utmärkelse bär endast den högsta.", detta betyder att får man HvSM så kan man inte bära sin HvBM. Och visst är det surt att inte kunna bära de utmärkelser man blivit tilldelad. Man kan ju bära flera FMintBM samtidigt så varför kan man inte bära en bronsmedalj samtidigt som en silvermedalj....

Samtidigt så tycker jag det är lite märkligt att just bära olika valörer av samma utmärkelse. Inom ordensväsendet är detta solklart. Man bär den högsta graden av den orden man blivit tilldelad. Där är det inget snack om vad som gäller. Var man riddare av svärdsorden och blev tilldelad kommendörskorset så bar man inte riddartecknet mer. Det kommer bli intressant att se vad rikstinget ansser i frågan. Bifalls det även där så får vi se vad Försvarsmakten säger i ärendet.

 

MED01 Delegering av utmärkelsebeslut avseende bronsmedaljer:

FÖRSLAG

Jag föreslår att: HVråd ska vid behov kunna delegera beslut om tilldelning av bronsmedaljer till Bataljonsråd, vid tillfälle då Hvråd omfattar fler än en bataljon.

MOTIV

Då Hvråd omfattar ett flertal bataljoner, saknas i regel personlig kännedom i utmärkelseutskottet om den nominerade personen. Ofta är utmärkelsenomineringarna skrivna med en ”undermålig” värdering av den nominerade, som då sannolikt inte erhåller utmärkelsen trots att ha uppfyllt kriterierna. I andra fall ”slinker” det med någon nominerad person bara för att det verkar bra. Bataljonsråden har större personlig kännedom om den nominerade och kan då ta ett vederhäftigare beslut. Dessutom ligger det i verksamhetens intresse att vitalisera samtliga ingående råd på ett lämpligt sätt utan att tunna ut medinflytandeidéen.

Rikshemvärnsrådets yttrande:

Enligt Hemvärnshandboken 2018 är bataljonsrådet tänkt att behandla medaljansökningar innan dessa skickas vidare till Hemvärnsrådet för beslut vilket då medför att personkännedom finns där värderingsarbetet genomförs. Trots detta så anser Rikshemvärnsrådet att det kan finnas tillfällen där delegering av beslut om tilldelning av bronsmedaljer till bataljonsråd kan vara till godo. Delegering av ställda uppgifter i Hemvärnshandboken får endast göras av Rikshemvärnschefen så Hemvärnshandboken behöver uppdateras och förtydligas med att delegeringsbeslutet inte kan delegeras vidare till kompaniråd/utskott. Vid införandet av medaljen angavs att det skulle vara en medalj som det skall gå snabbt att besluta om och dela ut vilket inte alltid är fallet då beslut fattas i Hemvärnsrådet. Syftet med att besluta om medaljen på Hemvärnsrådsnivå har varit att på ett enklare sätt kunna nå en gemensam tolkning av vad värdeorden för tilldelning är så att inte grannbataljoner värderar medaljen helt olika. En bifallen motion förutsätter att genomförandet utreds innan det verkställs, bl.a. i syfte att säkerställa att medaljsystemet inte devalveras.

Rikshemvärnsrådet biföll motionen.

Som det står i Rikshemvärnsrådets yttrande så var ett av syftena med HvBM var att det skulle gå snabbt att fatta beslut om tilldelning. Som det är nu så är det inte snabbt. Det som står angående gemensam tolkning av värde ord har diskuterats tidigare. Det står i HvH2018

17.3.1 Grunder

... Försök har gjorts att definiera betydelsen av de värdeord som finns i sammanställningen och även i nedanstående beskrivningar av Hemvärnets utmärkelser. Slutsatsen är att de olika beslutande organen själva fastställer innebörden i de olika begreppen. Någon ”rikslikare” utifrån vilken alla beslutande organ ska utgå från är därför inte aktuell att tillfoga. De lokala skillnaderna är så stora att en sådan gemensam måttstock inte skulle bli rättvisande.

Så varför rikshemvärnsrådet tar upp detta med värdeord är lite märkligt. De olika hemvärnsråden gör ju detta idag med, troligen, olika betydelser på vårdeorden. Jag anser det vore bra om detta kunde delegeras till bataljonsråden. Det som behöver till kanske är att antalet HvBM som varje bataljon får tilldela styrs upp.

Så efter helgen så vet vi hur det har gått med dessa motioner och sedan är det bara att vänta och se om de kommer drivas igenom eller inte.  

Det har även lagts en motion på traditioner och förbandstecken till hemvärnsbataljonerna.

ÖVR04

MOTIONENS RUBRIK

Traditioner och förbandstecken Hemvärnsbataljoner

FÖRSLAG

Jag föreslår att samtliga Hvbat får fälttecken och förbandstecken, unikt för varje Hvbat. I detta bör traditionsbärande väga extra tungt.

Rikshemvärnsrådets yttrande

Detta arbete är igång och RIKSHV driver frågan tillsammans med PROD UTB som är ansvariga för nedanstående handling samt traditionsbevarande i Försvarsmakten. FM2019-7305:1, Bilaga 2: Traditionsutveckling Hemvärn, MR, utbildningsgrupper och Hemvärnsbataljoner RIKSHV föreslår fortsatt dialog med HKV PROD för framtagande av ”Traditionsutveckling m.m för Rikshemvärnet, MR, utbildningsgrupper och hemvärnsbataljoner” som beräknas fastställs 2020-01-01.

Detta är lite intressant eftersom det redan nu pågår ett arbete. Det är inte så jätte långt tills detta arbete ska vara klart. Ser fram emot detta eftersom jag är "traditionsofficer" på en av hemvärnsbataljonerna cool 

6 Nov 2019

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken