Rikshemvärnsting 2017

Den 10-12 november genomförs Rikshemvärntinget 2017 i Skellefteå. Rikshemvärnstinget genomförs vartannat år. Så nästa Ting är 2019. Medinflytandet inom Hemvärnet är en av verksamhetens hörnstenar och skall vara ett forum som ger möjlighet till bred delaktighet i Hemvärnets utveckling på kort och lång sikt. Medinflytandeverksamheten inom hemvärnet är reglerad i ett FFS (2007:3) och har sin grund i hemvärnsförordningen.

Under Rikshemvärnstinget 2017 togs det upp drygt 100 motioner. Två av dessa handlade om medaljer.

 /presentation1.jpg

Bilden är hämtad från HvH 2016 (Handbok för Hemvärnet)

Motion ÖVR 01 - Bronsmedaljers bärande

FÖRSLAG: Att bronsmedaljerna, HvBMm3stjärn, HvBMm2stjärn och HvBM ska kunna bäras jämte övriga utmärkelser, oavsett valör.

MOTIV: Bronsmedaljerna följer inte i någon sekvens, före ädlare valörer. De utdelas ofta efter det att mottagaren har fått minst silvermedalj och bronsmedaljen kan dessutom utdelas upp till tre gånger. Den som tilldelas andra eller tredje bronsmedaljen har ofta redan fått en eller flera av de ädlare. Hemvärnet och mottagaren, är inte betjänta av att det utdelas utmärkelser som hamnar i byrålådan. Dessutom ska man inte underskatta de insatser som ligger bakom och som motiverat att mottagaren blivit värdig sin bronsmedalj.

RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE: Motionen belyser en uppkommen brist i medaljhantering som inte överensstämmer med den ursprungstanke som fanns vid instiftandet av bronsmedaljerna. Vid instiftande av bronsmedaljen var tanken att den skulle vara fristående från övriga valörer, dvs att bronsmedalj skulle kunna bäras jämte övriga hemvärnsmedaljer. Emellertid har uniformsreglementet på senare tid förändrat regler kring bärandet av medaljer, inklusive hemvärnets medaljer, och visar nu klart och entydigt på att endast den högsta valören får bäras. Rikshemvärnsrådet ser positivt på frågan som innebär att enskild soldat som erhållit bronsmedalj för förtjänstfull insats skall kunna bära denna. Rikshemvärnsrådet har redan påbörjat ett arbete för att bronsmedaljerna kopplas bort från silvermedaljen såsom ursprungligen var avsett, och att dessa därmed skall kunna bäras tillsammans med medaljer av högre valör.

HEMVÄRNSRÅDS BESLUT: Bifall

Efter det att de nya bärandebestämmelserna kom så har jag tyckt det var konstigt att just HvBM inte kunnat bäras efter man blivit tilldelad en högre valör. Just på grund av att den kunde tilldelas 3 gånger. Att bli tilldelad samma medalj flera gånger är rätt ovanligt i Sverige. En annan medalj man kan få flera gånger är FMintBM. Så det vore ju synd att ta bort möjligheten att bli tilldelad HvBM flera gånger. JA..Tilldelad kan man ju bli men enl bärandebestämmelserna så kan du inte bära den om du fått en högre valör. Så nu får vi se vad som händer. Jag hoppas på att bestämmelserna ändras. 

Motion ÖVR 03 - Inkludera Hemvärnspersonal till Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar

FÖRSLAG: Ersätt tjänsteårstecken med tjänstgöringsmedalj för rikets försvar till hemvärnspersonal, men behåll tjänsteårstecken och veteranmärke för veteraner

MOTIV: Försvarsmakten har instiftat en tjänstgöringsmedalj för rikets försvar och tilldelas soldater, sjömän och gruppchefer, GSS (kontinuerligt anställda, GSS/K som tidvis anställda, GSS/T). Medaljen finns i tre valörer samt med banddekoration och tre kronor. Den finnas i BRONS, och tilldelas den som har sammanlagt fyra års tjänstgöring, SILVER, till den som har sex års tjänstgöring och GULD, till den som har åtta års tjänstgöring. Den som har sammanlagt tolv års tjänstgöring tilldelas dessutom medaljen i GULD med banddekoration och tre kronor. Som det är stipulerat idag får kontinuerligt tjänstgörande, GSS/K medaljen för fast tjänstgöring i Försvarsmakten. Tidvis tjänstgörande, GSS/T får medaljen genom att alternera/växla mellan sitt civila arbete/studier med att tidvis tjänstgöra i Försvarsmakten. Hemvärnspersonal däremot får ett tjänsteårstecken vart femte år, vilket är att anse som föråldrat och tillhör en förfluten tid, varför det nu är hög tid att se över gällande ”medalj/belöningssystem” så att även Hemvärnspersonal inkluderas till ovan nämnda medalj. Hemvärnspersonal är en värdefull resurs för Sveriges försvar, vilka tillsammans med övriga Försvarsmakten bidrar till att öka den operativa förmågan. Hemvärnspersonal tjänstgör i mångt och mycket likt tidvis tjänstgörande, GSS/T genom att alternera/växla mellan sitt civila arbete/studier med att tidvis tjänstgöra i Försvarsmakten/Hemvärnet. Därför bör även Hemvärnssoldater och befäl få tilldelad tjänstgöringsmedalj för rikets försvar under liknande förutsättningar som tjänstgörande GSS i Försvarsmakten. Medaljens utförande bör med fördel vara samma som Försvarsmaktens eftersom Hemvärnet tillsammans med Försvarsmakten de facto är grunden till Sveriges försvar. Därmed torde man kunna ersätta de åldriga/förflutna tjänsteårstecknen med Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar. I och med att man blir veteran så upphör tillgodoräknandet av tid för medaljen och då så övergår man att tilldela veteraner enligt nuvarande system, det vill säga de erhåller tjänsteårstecknet på samma sätt som idag. Jag anser att detta är ett stort och viktigt steg för att ytterligare räta ut de ”vattentäta skotten” som i många avseende tyvärr finns kvar mellan Hemvärnet och Försvarsmakten. För den som i framtiden tilldelas tjänstgöringsmedalj för rikets försvar kommer detta att ha ett enormt stort värde för den enskilde hemvärnssoldaten/befälet.

RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE: Motionären tar upp en viktig frågeställning beträffande tjänstgöringsmedaljer inom hemvärnet. Rikshemvärnsrådet anser att tanken med tjänstgöringsmedaljer inom hemvärnet är bra, men utmärkelsen behöver anpassas till vår egen verksamhet och våra förutsättningar. Tjänstgöringstiden är betydligt längre inom Hemvärnet jämfört med GSS/K och GSS/T soldater inom Försvarsmakten. Rikshemvärnsrådet fångade tidigt upp frågan om tjänstgöringsmedalj för Hemvärnet. Sedan ett år tillbaka pågår ett arbete inom Rikshemvärnsrådet med att ta fram underlag för instiftande av en utmärkelse motsvarande tjänstgöringsmedalj som därmed skall ersätta tjänsteårstecken. Efter sommaren 2017 lämnade Rikshemvärnsrådet in en PM (förslag till statuter mm) i en hemställan om införande av nämnda medalj till Försvarsmakten.

HEMVÄRNSRÅDS BESLUT: Bifall

Det intressanta här är att det finns en hemställan till FM att införa en tjänstgöringsmedalj för Hemvärnet. Blir mycket intressant att se när svaret kommer från FM. Hemvärnet har i dag rätt många medaljer de kan tilldela sin personal. Närmare bestämt 10 st olika. Nu kommer då kanske en till.

Jag tittade på sändningen som gjordes från Rikstinget. Har även sett massor med bilder från verksamheter i Hemvärnet där det bärs medaljer. Hemvärnsmän/kvinnor är ofta väl dekorerade…. MEN tyvärr verkar det som många inte vet hur de ska bära sina medaljer. Detta gäller tyvärr inte enbart Hemvärnet utan även större delen av frivilligorganisationerna och även Försvarmakten. Jag försöker spotta på denna sten så ofta jag kan. Det är inte för att sätta dit någon jag gör detta. Utan för att som det står i UniBest 2015 § 9.1.1 Allmänt om bärandetillstånd.

”Att endast bära godkända utmärkelsetecken är en protokollär fråga, ofta med mellanstatliga överenskommelser som grund och tillhör god sed.”

Det är inte enbart det att bära enbart godkända utmärkelser utan även att bära dessa på rätt sätt.

 

15 Nov 2017

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken