Svenska utmärkelser

Läsanvisning:

 • Utmärkelsetecken markerade med fet stil delas fortfarande ut.
 • Utmärkelsetecken markerade med kursiv stil delas inte längre ut eller är vilande.
 • Krigsdekorationer till Kungl. Svärdsorden är inte upptagna i denna instruktion (förläningar av svärdsorden upphörde 1975 och dekorationerna har inte tilldelats ut i modern tid).
 • Äldre tecken som bedömts ha mycket få innehavare har utelämnats.

Kategori A: Kungl. Maj:ts orden (Kungl. Serafimerorden)

Ordensvärdigheter inom Kungl. Maj:ts orden utom serafimermedaljen. Fr.o.m. 1996 förlänas orden endast till medlemmar i det svenska kungahuset och till utländska medborgare.

 1. Kungl. Maj:ts Orden
 2. R(L)SerafO

Kategori B. Svenska krigsdekorationer m.m.

Utmärkelsetecknen bärs efter kategori A.

Krigsdekorationer fristående från Svärdsorden.

 1. Kungl. Svärdsordens krigskors, 1952
 2. SOKrgK 1kl, i guld
 3. SOKrgK 2kl, i silver
 4. SOKrgK 3kl, i brons

Medaljer utdelade för statens erkänsla för enskilds tapperhet, vilja och mod då riket är i krig.

 1. Medaljen för tapperhet i fält/till sjöss, 1789/1806/1809

a, GMtf(ts)

b, SMtf(ts)

 1. Örlogsflottans hederstecken, 1789/1974

Försvarsmaktens medaljer för erkänsla av tapperhet, vilja, mod eller annat i strid eller stridsliknande situation såväl i krigs- som i fredstid.

 1. Försvarsmaktens förtjänstmedalj med svärd, 2008

a, FMGMmsv

b, FMSMmsv

 1. Försvarsmaktens medalj för sårade i strid, 2011

a, FMGMsis. Medaljen utdelas endast postumt till stupade i strid.

b, FMSMsis

c, FMSMsismstjärn. För upprepad tilldelning

Kategori C. Kungliga minnestecken

Utmärkelsetecknen bärs efter kategori B.

Kungliga minnestecken omfattar av H.M. Konungen personligen förlänade jubileums- och minnestecken för särskilda händelser inom det kungliga huset. Nedan upptas minnestecken som förlänats sedan 1948.

Här är det en liten skillnad mellan FM och KMO. Här säger KMO att regerande konungs medaljer ska monteras utefter den senast tilldelade. Bärandeordning enl KMO är: CXVIG:sJmtIII, CXVIG:sJmtII, VD:sBMM sist CXVIG:sJmt

 1. Gustaf V:s jubileumsminnestecken II, 1948

a, GV:sJmtII

 1. Minnestecken till åminnelse av Konung Gustaf V, 1951

a, GV:sMt

 1. Konung Gustav VI Adolfs minnesmedalj, 1967

a, GVIA:sMM

 1. Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken, 1996

a, CXVIG:sJmt

 1. H.M. Konungens minnesmedalj med anledning av H.K.H. Kronprinsessan Victorias och herr Daniel Westlings bröllop, 2010

a, VD:sBMM

 1. Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken II, 2013

a, CXVIG:sJmtII

 1. Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken III, 2016

A, CXVIG:sJmtIII

Kategori D. H.M. Konungens medaljer

Utmärkelsetecknen bärs efter kategori C. Kungliga medaljer innefattar av H.M. Konungen personligen förlänade medaljer.

 1. Serafimermedaljen (tilldelad efter 1975/1995)

a, SerafM

 1. H.M. Konungens medalj

a, Kon:sGM12mkedjaobr (12:e storleken med briljanterad krona i länk om halsen)

b, Kon:sGM12mkedja (12:e storleken i länk om halsen)

c, Kon:sGM12mserafb (12.e storleken i serafimerblått band om halsen)

d, Kon:sGM12mhb (8:e storleken i högblått band om halsen. – Utdelas inte längre)

e, Kon:sGM8serafb (8:e storleken i serafimerblått band)

f, Kon:sGM8 (8:e storleken i högblått band (Upphörde 1981)

g, Kon:sGM5 (5:e storleken i högblått band (Upphörde 1981 men övergångsvis utdelad)

h, Kon:sSM (8:e storleken i högblått band)

 1. Litteris et Artibus

a, GMleta (Högblått band)

b, GMleta (Serafimerblått band)

 1. Prins Eugenmedaljen

a, EugGM

 1. Prins Carl-medaljen

a, CarlGM

Kategori E. De Kungliga riddarordnarna

Utmärkelsetecknen bärs efter kategori D.

Kungl. Maj:ts orden (Kungl. Serafimerorden) är den främsta av de kungliga riddarordnarna och bärs främst. (Se kategori A.) Ordensdekorationerna ska bäras i den ordning de här anges utom att Kungl. Vasaordens storkors har rang närmast efter Kungl. Serafimerorden.

 1. Kungl. Svärdsorden

a, Kommendör med stora korset (KmstkSO)

b, Kommendör av första klassen (K1SO)

c, Kommendör (KSO)

d, Riddare av första klassen (R1SO)

e, Riddare (RSO förlänad endast till utlänningar)

f, Kungl. Svärdstecknet (SvT)

 1. Kungl. Nordstjärneorden 

a, Kommendör med stora korset (KmstkNO)

b, Kommendör av första klassen (K1NO)

c, Kommendör (KNO)

d, Riddare/ledamot av första klassen (KNO/LNO)

e, Riddare/ledamot (RNO/LNO)

 1. Kungl. Vasaorden

a, Kommendör med stora korset (KmstkVO)

b, Kommendör av första klassen (K1VO)

c, Kommendör (KVO)

d, Riddare/ledamot av första klassen (RVO/LVO)

e, Kungl. Vasatecknet (Vt)

 1. Carl XIII:s orden (CXIIIO)

a, Riddare (RCXIIIO)

Kategori F. Officiella svenska ordensmedaljer

Utmärkelsetecknen bärs efter kategori E.

Ordensmedaljer förlänade av H.M. Konungen i ordenskapitel:

 1. Serafimermedaljen, 

a, SerafM

 1. Kungl. Svärdsmedaljen

a, SvSM

 1. Kungl. Nordstjärnemedaljen

a, NOGM

 1. Kungl. Vasamedaljen

a, VGM

b, VSM

Kategori G. Av regeringen utdelade Kungl. medaljer

Utmärkelsetecknen bärs efter kategori F.

Dessa medaljer innefattar medaljer utdelade av regeringen fr.o.m. 1975. (Kungl.

Maj:t före 1975).

 1. Illis quorum meruere labores, 1785/1841/1901 (Åt dem vilkas verksamhet gjort dem därav förtjänta)

a, GMiq18mkedja (i kedja om halsen)

b, GMiq12 (i högblått band med gula kantränder att bäras runt halsen)

c, GMiq8

d, GMiq5

 1. Sui memores alios fecere merendo (Åt dem som genom sina gärningar befästat sitt minne hos andra). Utdelas sedan 1832 endast till utländsk medborgare.

a, GMsm

b, SMsm

 1. Medaljen för berömliga gärningar, 1832/1928/1958

a, GMbg8

b, GMbg5

c, SMbg8

 1. Medaljen för medborgerlig förtjänst, 1832/1968

a, GMmf18mkedja (bärs i kedja om halsen)

b, GMmf12 (högblått band runt halsen)

c, GMmf8

d, GMmf5

e, SMmf8

 1. Medaljen för långvarig och trogen tjänst, (upphörde 1975)

a, GMlttj

 1. Medaljen för omsorgsfull renvård

a, GMrenv (5:e storleken)

b, SMrenv (8:e storleken)

 1. Medaljen för mod och rådighet till sjöss under farofylld tid, 1941

a, GMmorsj

Kategori H. Medalj som vid särskilt tillfälle förlänats av H.M. Konungen i hovprotokoll

Medaljerna som bär Konungens bild och har kunglig krona ska sedan 1978 bäras efter kategori G. Senaste förläningen av medalj i denna kategori skedde formellt sett 1948.

 1. H.M. Konungens medalj med anledning av Amerikas Förenta Staters 200- årsjubileum, 1976 (kan inräknas i denna kategori)

Kategori I. Övriga officiella medaljer

Utmärkelsetecknen bärs efter kategori H. Övriga officiella medaljer som är instiftade eller godkända av Kungl. Maj:t, från 1975 av regeringen, och/eller delas ut av statliga myndigheter och akademier.

 1. Utmärkelsen för nit och redlighet i rikets tjänst, 1803/1830/1857/1947/1973/1974/1979/1981

a, NOR

Den som valt annan form än medalj för utmärkelsen NOR får på egen bekostnad bära medaljen i miniatyr (på mäss-, frackjacka) och som släpspänne på uniform.

 1. Kungl. Krigsvetenskapsakademiens stora belöningsmedalj, 1827/1995

a, KrVAGM, bärs, i gult band med ljusblå rand på vardera sidan, om halsen

b, KrVASM, bärs, i gult band med ljusblå rand på vardera sidan, om halsen

 1. Kungl. Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj, 1829/1988/1995

a, KrVAgm

b, KrVAsm

 1. Kungl. Ingenjörvetenskapsakademiens medalj, 1921/1974/1987/1989/1996

a, IVAGM

 1. Kungl. Universitetets i Uppsala medalj, 1928

a, UUGM

 1. Kungl. Musikaliska Akademiens förtjänstmedalj, 1944

a, MusAGM

 1. Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens Gustaf Adolfmedalj, 1949/1985

a, HA:sGAM

 1. Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens förtjänstmedalj, 1967/1985

a, HA:sGM

b, HA:sSM

 1. Utrikesdepartementets medalj för förtjänster inom utrikesförvaltningen, 1976

a, GMutr

 1. Kungl. Örlogsmannasällskapets belöningsmedalj

a, KÖGM

b, KÖSM

c, KÖBM

Medaljer som är instiftade av Försvarsmakten:

Grupp 1/Förtjänstmedaljer.

 1. Försvarsmaktens förtjänstmedalj, 1995 (gult band)

a, FMGMmsv

b, FMSMmsv

c, FMGM

d, FMSM

 1. Försvarsmaktens belöningsmedalj med svärd för internationella insatser, 1995

a, FMintbGMmsv

b, FMintbSMmsv

 1. Försvarsmaktens förtjänstmedalj, 2008

a, FMGM

b, FMSM

Medaljer som är instiftade av Försvarsmakten:

Grupp 2/Tjänstgöringsmedaljer.

 1. Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj (Tidigare FMvplM), 2002, 2010, 2016

a, FMGUSM

 1. Försvarsmaktens reservofficersmedalj, 2003/2008

a, FMresoffGM

b, FMresoffSM

 1. Försvarsmaktens medalj för rikets försvar, 2015

a, FMGSSGMm3kr

b, FMGSSGM

c, FMGSSSM

d, FMGSSBM

 1. Försvarsmaktens medalj för internationella insatser, 1991/1994/2012

a, FMintBM 1991/1994

Medalj tilldelad 1991–1994 bärs som enskild medalj eftersom frånsidan är unik.

i, FMintBMSaudi (med palm i guld för insats i Saudiarabien 1991)

ii, FMintBMSom (med korslagda spjut i brons för insats i Somalia 1992–93)

iii, FMintBMLib (med stjärna i guld för Swedish Release Hospital insats i Liberia 1992-1993)

ix, FMintBMJug (med lagerkrans i silver för insats i Forna Jugoslavien 1992)

x, FMintBMGeo (med lagerkrans i silver för insats i Georgien 1992)

xi, FMintBMAfg (med dromedar i brons för insats i Afghanistan före 2003-08-11)

b, FMintBMmbsp (okrans) 1991/1994/2012

FMintBM tilldelad från 1994 till 2012 innehåller på frånsidan en graverad uppgift om insatsens namn och årtal. Från 2012-06-01 ersätts gravyren av bandspänne och får därmed tilläggsbenämningen ”med bandspänne”. FM medger bärande av privat anskaffade bandspännen för insatserna i Cypern, Libanon, Bosnien, Kosovo och Makedonien för perioden 1991–1994 och för samtliga insatser från och med 1994.

På uniform bärs en medalj per insatsområde (bandspännet utvisar insatsområdet). En siffra fästs på medaljbandet för antalet gånger medaljen erhållits. På släpspänne anläggs siffra i silver för totala antalet tilldelade medaljer. I det fall lagerkrans tilldelats, fästs den i mitten av medaljbandet och med bandspännet för insatsen i nederkant. Försvarsmaktens medalj för internationella insatser med bandspänne och lagerkrans (FMintBMmbspokrans) bärs som enskild medalj och släpspänne, med företräde framför annan FMintBM.

 1. Hemvärnets tjänstgöringsmedalj, 2018 (siffror beroende på antalet tjänstgöringsår)

a, HvtjgGMemalj

b, HvtjgGM

c, HvtjgSM

Medaljer som är instiftade av andra svenska myndigheter.

 1. Statens försvarshistoriska museers förtjänstmedalj, 1995

a, SFHMGM

b, SFHMSM

 1. Polisens guldmedalj i fredens tjänst, 2000

a, SvPolisIntGM

 1. Kriminalvårdens medalj för internationella insatser, 2006

a, KVintSM

 1. Försvarshögskolans förtjänstmedalj,

a, FHSGM

b, FHSSM

c, FHSBM

 1. Försvarets radioanstalts förtjänstmedalj för internationella insatser, 2010

a, FRAintSM

 1. Försvarets radioanstalts förtjänstmedalj, 2010

a, FRAGM

b, FRASM

 1. Försvarets materielverks förtjänstmedalj, 2010

a, FMVGM

b, FMVSM

c, FMVBM

 1. Polismyndighetens medalj för förtjänstfulla insatser, 2017

a, PolismGM

b, PolismSM

 1. Polismyndighetens medalj för rådigt ingripande, 2017

a, PolismMedborgGM

b, PolismMedborgGM

 1. Tullverkets förtjänstmedalj, 2018

a, TullvGM

Halvofficiella svenska utmärkelsetecken

Halvofficiella utmärkelsetecken består av Johanniterorden i Sverige och halvofficiella

medaljer (instiftade med kungens nådiga medgivande) samt som av Försvarsmakten godkänts för bärande på försvarsmaktens uniformer. Utmärkelserna bärs i den ordning de nedan anges.

Kategori J. Halvofficiell orden

Utmärkelsetecknen bärs efter kategori I

Halvofficiell orden omfattar den Svenska Johanniterorden.

 1. Johanniterorden

a, RRJohO

b, RJohO

Kategori K. Halvofficiella medaljer

Utmärkelsetecknen bärs efter kategori J. Halvofficiella medaljer omfattar, med H.M. Konungens tillstånd instiftade och med hans gillande, av olika organisationer utdelade medaljer (tecken). Medaljerna har ofta kungens bild på åtsidan.

 1. Kungl. Patriotiska Sällskapets belöningsmedalj

a, PatrSstGM

b, PatrSstSM2

c, PatrSstSM3

 1. Kungl. Sällskapet Pro Patrias belöningsmedalj

a, ProPstGM

b, ProPstSM

 1. Svenska Jägareförbundets belöningsmedalj

a, SvJägfbGM

b, SvJägfbSM

 1. Kungl. Svenska Segelsällskapets medalj

a, KSSSGM

b, KSSSSM

 1. Svenska Röda Korsets förtjänstmedalj

a, SRKGM8

b, SRKSM

 1. Centralförbundet för befälsutbildning förtjänstmedalj

a, CFBGM

b, CFBSM

 1. Kungl. Motorbåtsklubbens förtjänstmedalj

a, KMKGM

 1. Svenska sportskytteförbundets förtjänstmedalj

a, SvSpsfbJrM

b, SvSpsfbGM

c, SvSpsfbSM

 1. Sjövärnskårernas Riksförbunds förtjänstmedalj

a, SVKGM

b, SVKSM

 1. Skytteförbundens överstyrelses förtjänstmedalj

a, SfbÖSGM

b, SfbÖSSM

 1. Svenska Blå Stjärnans förtjänstmedalj

a, SBSGM

b, SBSSM

 1. Frivilliga Automobilkårernas Riksförbunds förtjänstmedalj

a, FAKGM

b, FAKSM

 1. Sveriges Orkesterföreningars riksförbunds förtjänstmedalj (före 1976 förtjänsttecken)

a, SORfbGM

b, SORfbSM

 1. Kungl. Svenska Segelsällskapets rorsmedalj

a, KSSSrGM

b, KSSSrSM

 1. Svenska Kennelklubbens förtjänstmedalj

a, SvKKGM

b, SvKKSM

 1. Kungl. Svenska Aeroklubbens förtjänstmedalj

a, KSAKGMmv

b, KSAKSMmv

c, KSAKGM

d, KSAKSM

e, KSAKGM5mv

f, KSAKSM5mv

g, KSAKGM5

h, KSAKSM5

 1. Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbunds förtjänstmedalj (före 1972 Frivilliga

Motorcykelkårens förtjänstmedalj)

a, FMCKGM

b, FMCKSM

 1. Sveriges Civilförsvarsförbunds förtjänstmedalj (före 1951 Sveriges Riksförbund

för civilt luftskydd/Riksluftskyddsförbundets förtjänstmedalj)

a, SCFGM

b, SCFSM

 1. Kungl. Automobil Klubbens förtjänstmedalj

a, KAKGM

 1. Sveriges Militäridrotts- och Mångkampsförbunds förtjänstmedalj (före 1987

Sveriges Militära Idrottsförbunds förtjänstmedalj)

a, SMIGM

b, SMISM

 1. Riksförbundet Sveriges Lottakårers kungliga förtjänstmedalj

a, SLKGM

b, SLKSM

 1. Föreningen Sveriges Flottas förtjänstmedalj

a, FSvFIGM

b, FSvFISM

 1. Riksföreningens för Simningens främjande/Simfrämjandets förtjänstmedalj

a, RfSimGM

b, RfSimSM

 1. Hemvärnets förtjänstmedalj

a, HVGM

b, HVSM

 1. Riksförbundet Sveriges Amatörorkestrars förtjänstmedalj (före 1958 riksförbundet

Sveriges Amatörmusikkårers förtjänstmedalj)

a, RSAOG

 1. Andra Lingiadens minnesmedalj

a, LingGM

 1. Sveriges Ungdomsberedskaps förtjänstmedalj

a, SvUbGM

 1. Svenska Brandförsvarsföreningens förtjänstmedalj (före 1964 Svenska

brandkårernas riksförbunds förtjänstmedalj)

a, SvBrffGM8msp

b, SvBrffGM8

c, SvBrffGM5msp

d, SvBrffGM5

 1. Sveriges Motorfederations kungliga medalj

a, MotorfedGM

 1. Sveriges Riksidrottsförbunds jubileumsmedalj

a, SvrifbJGM

 1. Svenska Fotbollsförbundets förtjänstmedalj med anledning av världsmästerskapstävlingarna i fotboll 1958

a, VMFGM

 1. Svenska ridsportförbundets förtjänstmedalj (före 1994 Riksföreningens för ridningens främjande/Ridfrämjandets förtjänstmedalj)

a, SvRsfGM

b, SvRsfSM

 1. Svenska Polisens idrotts- och Skytteförbunds förtjänstmedalj

a, SvPISGM

b, SvPISSM

 1. Sveriges Bilkårers kungliga medalj (f.d. Sveriges Kvinnliga Bilkårers kungliga

medalj)

a, SKBRGM

b, SKBRSM

 1. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande förtjänstmedalj

a, NTFGM

 1. Officerarnas Målskjutningsförbund i Stockholm förtjänstmedalj

a, OffmfbSthGM

b, OffmfbSthSM

 1. Svenska Pistolskytteförbundets förtjänstmedalj

a, SvPistsfbGM

b, SvPistsfbSM

 1. Simfrämjandets förtjänstmedalj (före 1973 Svenska Livräddningssällskapets

förtjänstmedalj)

a, Svls-SimGM

b, Svls-SimSM

 1. Frivilliga Radioorganisationens särskilda förtjänstmedalj

a, FROGM

b, FROSM

 1. Svenska Fäktförbundets Kungliga förtjänstmedalj

a, SvFfbGM

b, SvFfbSM

 1. Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvars förtjänsttecken

a, FSSSGft

b, FSSSGft

 1. Flygvapenföreningarnas Riksförbunds förtjänstmedalj

a, FVRFGM

b, FVRFGM

 1. Svenska Värnpliktofficersförbundets kungliga förtjänstmedalj

a, SVOFGFM

 1. Stiftelsen Sveriges Nationaldag och Svenska flaggans dag Kungliga förtjänstmedalj

a, SSNDGM

 1. Hemvärnsbefälets Riksförbunds kungliga medalj

a, HBRGM

Svenska medaljer i medaljband som inte har H.M. Konungens bild och/eller statsemblem (krona)

Kategori L. medaljer med bärandetillstånd på Försvarsmaktens uniformer

Utmärkelsetecknen bärs efter kategori K.

Kategorin omfattar utmärkelsetecken för förtjänst eller minne som är instiftade av försvarsmaktens organisationsenheter (förband, centrum och skolor), hemvärnet och frivilliga försvarsorganisationer. Kategorin omfattar också tidigare medgivna bärandetillstånd för t.ex. officersförbund (motsv.) och militära kamratföreningar samt andra utmärkelsetecken som har godkänts av Högkvarteret. Den som tilldelas högre valör inom samma utmärkelse bär endast den högsta. Medalj med krans bärs dock alltid som enskild medalj.

 1. Hemvärnets silvermedalj, 1951

a, HvSMmkrans

b, HvSM

 1. Hemvärnets bronsmedalj, 2006

c, HvBMmkrans

d, HvBMm3stjärn

e, HvBMm2stjärn

f, HvBM

Hemvärnets bronsmedalj tilldelad av Rikshemvärnschefen personligen har särskild gravyr på frånsidan.

 1. Övriga icke officiella förtjänstmedaljer i kategori L bärs i ordning enligt lista nedan med guld före silver och silver före brons samt i övrigt i ordning efter instiftandet.
Namn  Valör  Storlek Förkortning Årtal
Kungl. Patriotiska Sällskapets Emmerymedalj   G/S 11  PatrSEGM/SM 1786
Friluftsfrämjandets förtjänstmedalj   J/G/S 11  FrilJrM/GM/SM  1899
Sveriges Centralförenings för idrottens främjande förtjänstmedalj   G/S 9 SvcfiGM/SM 1907
Svenska Gymnastikförbundets förtjänstmedalj  G/S  8 SvGymnfbLingGM/SM 1907
Sveriges Riksidrottsförbunds förtjänstmedalj  G/S  8 SvrifbGM/SM 1910
Södra Skånska regementets och Malmö försvarsområdes förtjänstmedalj  G/S  12 SSkånregGM/SM  1913
Svenska Skidförbundets förtjänstmedalj  G/S  8 SvSkidfbGM/SM 1914
Föreningen för befrämjande av skolungdomens vapenövningar/Skol-Skyttefrämjandets förtjänstmedalj  G/S/B 8  SkolVGM/SM/BM 1918
Centralförbundet för befälsutbildning förtjänsttecken  G/S 8 CFBGM/SM  1922
Upplands Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj  G/S 8 UpplbfbGM/SM 1924
Förbundet Kustjägarna förtjänstmedalj  G/S 8 KjbfbGM/SM  1924
Blekinge Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj  G/S 8 BlebfbGM/SM 1924
Bohuslän-Dal Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj  G/S 8 Bohus- DalbfbGM/SM 1924
Göteborg och Bohuslän Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj  G/S 8 GbgBohusbfbGM/SM 1924
Malmöhus läns Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj  G/S 8 MalmöhusbfbGM/SM 1924
Dalarna Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj  G/S 8  DalabfbGM/SM 1924
Västernorrland Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj  G/S 8 VNNbfbGM/SM 1924
Norrköpings försvarsområdes Befälsutbildningsförbunds Förtjänstmedalj  G/S 8 NorrkfobfbGM/SM 1924
Gotlands Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj  G/S 8 GotbfbGM/SM 1924
Norrbotten Östra Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj  G/S 8 NorrbÖbfbGM/SM 1924
Försvarsutbildarna Norrbotten Norra förtjänstmedalj  G/S 8 NorrbNbfbGM/SM 1924
Försvarsutbildarna Norra Småland förtjänstmedalj  G/S 8 NorraSmåbfbGM/SM 1924
Försvarsutbildarna Norrbotten Södra förtjänstmedalj  G/S 8 NorrbSbfbGM/SM 1924
Försvarsutbildarna Värmland förtjänstmedalj G/S 8 VärmlfuGM/SM 1924
Försvarsutbildarna Östergötland förtjänstmedalj G/S 8 ÖstergötfuGM/SM 1924
Försvarsutbildarna Kronoberg förtjänstmedalj  G/S 8 KronobtfuGM/SM 1924
Försvarsutbildarna Jämtland förtjänstmedalj  G/S 8 JämtlfuGM/SM 1924
Försvarsutbildarna Västerbotten förtjänstmedalj  G/S 8 VästerbfuGM/SM 1924
Värnpliktiga Officerares Riksförbunds hederstecken  G/S 8 VoffRfbGHt/SHt 1926
Sportskytteförbunds (distriktsorganisation) förtjänstmedalj  G/S 8 …spsfbGM/SM 1927
Sjövärnsflottiljs förtjänstmedalj  G/S 8  SVKGM/SM  1929
Svenska Fäktförbundets förtjänstmedalj    G/S/B 8 SvFfbGM/SM/BM 1931
Svenska Reservunderofficersförbundets förtjänsttecken  G/S 8 SvRuoffGft/Sft 1932
Frivilliga Automobilkårernas Riksförbunds hederstecken  G/S 8 FAKGft/Sft  1934
Förbundet Sveriges Reservofficerares hederstecken (f.d. Svenska Arméns och flygvapnets reservofficersförbundshederstecken)  G/S 8 SVEROFGHt/Sht 1934
Livregementets Grenadjärers förtjänsttecken   G/S/B 8 LivreggrenGM/SM/BM 1937
Svenska Brukshundsklubbens medalj för gagnerik kynologisk verksamhet  G 8 SBKkynGM  1940
Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj   G/S 8 SBKgm/sm 1940
Kustartilleriets reservofficersförbunds hederstecken   G/S/B 8 KAROFFGHt/SHt/BHt 1941/1999
Sveriges Civilförsvarsförbunds förtjänsttecken   G/S/B 8 SCFGFt/SFt/BFt 1941
Svea Artilleriregementes förtjänstmedalj  G/S 8 SveaartregGM/SM  1943
Stockholms Läns Försvarskommittés förtjänstmedalj   G/S/B 8 SthFKGM/SM/BM 1943
Sveriges Militäridrotts- och Mångkampsförbunds förtjänstmedalj med krans  G/S 8 SMIGM/SM 1943
Riksförbundet Sveriges lottakårers förtjänstmedalj  S 8 SLKsm  1944
Svenska Röda Korsets förtjänsttecken S 8 SRKSFt 1944
Stockholms Luftvärnsförenings förtjänstmedalj  G/S 8 SthlvGM/SM 1944
Pistolskyttekrets förtjänstmedalj  G/S 8 …pistskGM/SM 1944
Hemvärnets Petrimedalj  S/B 8 HvPetriSM/BM  1945
Svenska Korporationsidrottsförbundets förtjänstmedalj  G/S/B 8 SvKifbGM/SM/BM 1946
Gotlands artilleriregementes förtjänstmedalj   G/S 8 GotartregGM/SM  1947
Svenska blå Stjärnans förtjänsttecken med stjärna   S 8 SBSSFtmstj 1947
Svenska blå Stjärnans förtjänsttecken S 8 SBSSFt 1947
Föreningens för arbetarskydd förtjänsttecken  G 8 FArbskGFt 1949
Kamratföreningen bergslagsartilleristers förtjänstmedalj  S 8 KBergartSM  1950
Svenska Brandförsvarsföreningens förtjänsttecken  G 8 SvBrffGFt  1950
Svenska Flottans Reservofficersförbunds hederstecken   G 8 SvFLRoffHt 1951
Svenska Värnpliktsofficersförbundets förtjänstmedalj   G/S/B 8  SVOFGM/SM/BM 1954
Kamratförbundets för Svenska Koreaambulansen minnes- och förtjänstkors  S Kors KSKASK 1954
Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas frivilligkors    G/S  Kors SvFinlfrivGk/Sk 1955
Skytteförbundens överstyrelses Bernadottemedalj  G 8 SfbÖSBernGM  1955
Ryttarolympiadens 1956 förtjänsttecken G 13 RyttarOlympFt 1956
Svenska Ridsportens Centralförbunds förtjänstmedalj   G/S 8 SRCfbGM/SM 1957
Flygvapenföreningarnas Riksförbunds förtjänstmedalj   G/S 8 FVRFgm/sm 1957/1964
Hälsinge regementes förtjänstmedalj G/S 8 HälsregGM/SM  1959
Nationalföreningens för trafiksäkerhetens främjande förtjänsttecken  G/S 8 NTFGFt/SFt  1959
Försvarets Civila Idrottsförbunds förtjänstmedalj G/S 8 FCIGM/SM  1960
Tullens Militära Befälsförenings förtjänstmedalj  G/S 8 TMBFGM/SM 1960
Frivilliga Radioorganisationens förtjänstmedalj  G/S/B 8 FROgm/sm/bm  1961
Sjövärnskårernas förtjänsttecken  S 8 SVKSFt  1961
Sveriges Militära kamratföreningars riksförbunds förtjänsttecken  G/S 8 SvMilkfGft/Sft 1961
Sveriges Kvinnliga Bilkårers riksförbunds förtjänstmedalj  G 8 SKBRGM  1963
Försvarets Motorklubbs förtjänstmedalj  G/S 8 FMKGM/SM 1963
Norrbottens regementes förtjänstmedalj  G/S/B 8 NorrbregGM/SM/BM  1967
Förbundet Sveriges Reservofficerares förtjänsttecken  G/S 8 SVEROFGFt/SFt  1969/2001
Kronobergs regementes hedersmedalj  G/S/B 8 KronobregGM/SM/BM 1971
Borås Hemvärnsområdes förtjänstmedalj  S 8 BoråshvoSM  1971
Militärmusiksamfundets förtjänstmedalj  G/S 8 MMSGM/SM  1971
Militärmusiksamfundets minnesmedalj  G 8 MMSMGM 1971
Helsingborgs Försvarskommittés förtjänstmedalj  G/S/B 8 HFKGM/SM/BM 1971
Västernorrlands regementes och Ångermanlandsbrigadens förtjänstmedalj  G/S 8 VnorrregÅngbrigGM/SM 1974
Föreningen Flottans Mäns hedersankare  G 8  FFlMGHa  1975
Norrbottens arméflygbataljons förtjänsttecken  G/S 8 NorrbafbatGM/SM 1980
Svenska Officersförbundets förtjänstmedalj  S 8 SvOffSM 1980
Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbunds förtjänsttecken  G/S 8 FMCKGFt/SFt 1986
Svenska Värnpliktsofficersförbundets förtjänsttecken S 8 SVOFSFt 1987
Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken  G 8 SBKGFt 1988
Bodens artilleriregementes hedersmedalj  G 8 BodensartregGM 1989
Kalix försvarsområdes förtjänstmedalj  G/S 8 Fo67GM/SM  1989
Motorreparationstjänstens för totalförsvarets hedersmedalj  G 8 MRTGM  1989
Gotlands luftvärnsbataljons hedersmedalj  G 8 GotlvbatGM 1990
Södermanlands försvarsområdes förtjänstmedalj  G/S 8 SödFoGM/SM 1990
Ryttar VM 1990 förtjänstmedalj  G 13 RyttarVMGM 1990
Ryttar VM 1990 förtjänstmedalj  S 8 RyttarVMSM 1990
Gotlands regementes hedersmedalj  G/S 8 GotregGM/SM  1991/2018
Bergslagens artilleriregementes förtjänstmedalj  S 8  BergslartregSM 1991
Hemvärnsbefälets riksförbunds förtjänsttecken  G 8 HBRGFt 1991
Frivilliga flygkårens förtjänstmedalj    G/S 8 FFKGM/SM 1991
Hälsinge regementes förtjänstmedalj  G/S 8 HälsingeregGM/SM 1993
Livgardets Dragoners förtjänstmedalj  G/S 8  LGDGM/SM 1993
Väg- och vattenbyggnadskåren förtjänstmedalj  G/S 8 VVKGM/SM 1993
Föreningen Flottans Mäns ankarmedalj  G/S 8 FFlMGAm/Sam 1993
Norrbottens gränsjägares förtjänstmedalj  G/S 8 NorrbgrjGM/SM 1994
Värmlandsbrigadens förtjänsttecken  G 8 VärmlbrigGft 1994
Värmlands regementes förtjänsttecken  G 8 VärmlregGft 1994
Älvsborgsbrigadens förtjänstmedalj  G 8 ÄlvsbbrigGM 1994
Skånska dragonregementets förtjänstmedalj  G/S 8 SkåndragregGM/SM 1994
Skånska dragonregementets förtjänstmedalj  B 8 SkåndragregBM 1994
Norrlands trängkårs hedersmedalj  S/B 8 NorrltrkårSM/BM 1994
Bodens försvarsområdes hedersmedalj  S 8 Fo63hM 1994
Bodens artilleriregementes hedersmedalj  S 8 BartreghM 1994
Bodens försvarsområdes hedersmedalj  S 8 BodensfoSM 1994
Byggnads- och reparationsberedskapens förtjänstmedalj  G/S 8 BRBGM/SM 1994
Kraftvärnets förtjänstmedalj  G 8 KraftvGM  1994
Blå barettförtjänstmedaljen  B 6 BbarettBM 1995
Dalabrigadens förtjänstmedalj  G/S/B 8 DalbrigGM/SM/BM 1995
Hallandsbrigadens förtjänstmedalj  G/S 8 HallbrigGM/SM 1995
Arméns luftvärnscentrums hedersmedalj  S 8 LvcSM 1995
Mellersta arméfördelningens förtjänstmedalj  S 8 MellfördSM 1995
Järnvägarnas driftvärns förtjänstmedalj  G/S 8 JvgDvGM/SM 1995
Handelskammarens för Örebro och Västmanlands län förtjänstmedalj  G/S 8 HkÖV:slänGftjM/SftjM 1995
Dalregementets förtjänstmedalj  G/S/B 8 DalregGM/SM/BM  1996
Norrbottens flygflottiljs förtjänstmedalj  G 8 NorrbffljGM 1996
Fredsbaskrarna Sverige/Kamratföreningen bataljonens förtjänstmedalj  G/S 8 KamratfbatGM/SM 1996
Officersförbundets förtjänstmedalj  S 8 OffSM 1996
Flygfältsingenjörernas förtjänstmedalj  G/S 8 FFIGM/SM 1998
Norrlands Signalkårs förtjänstmedalj  S 8 NorrsignSM  1998
Svea livgardes förtjänstmedalj  G/S 8 SLGGM/SM 1999
Skaraborgs regementes och Skaraborgsbrigadens förtjänstmedalj G/S 8 SkarabregbrigGM/SM 1999
Jämtlands flygflottiljs förtjänstmedalj   G/S 8 JämtffljGM/SM 1999
Livregementets Husarers förtjänstmedalj  G/S 8 LivreghusGM/SM 2000
Upplands regementes förtjänstmedalj  G/S 8  UpplregGM/SM 2000
Marinbasens förtjänstmedalj  G/S 8 MarinBGM/SM 2000
Amfibieregementets förtjänstmedalj  G/S 8 AmfregGM/SM 2000
Älvsborgs amfibieregementes förtjänstmedalj  G/S 8 ÄlvsbamfregGM/SM 2000
Försvarsmaktens logistik förtjänstmedalj  S 8 FMLOGSM 2000
Topografiska föreningens förtjänstmedalj  G/S 8 ToPFGM/SM 2000
Artilleriregementets förtjänstmedalj  G/S 8 ArtregGM/SM 2001
Luftvärnsregementets förtjänstmedalj  G/S 8 LvregGM/SM 2001
Totalförsvarets psykförsvarsförbunds förtjänstmedalj G/S 8 ToPFGM/SM 2001
Södra militärdistriktets förtjänstmedalj G/S 8 MSDGM/SM  2001
Riddarhusets medalj G 12 RhGGM12 2002/2004
Riddarhusets medalj  G 8 RhGGM8  2002/2004
Markstridsskolans förtjänstmedalj  G/S 8 MSSGM/SM 2002
Militärhögskolan Karlberg förtjänstmedalj  G/S/B 8 MHSKGM/SM/BM 2002
Militärhögskolan Östersunds förtjänstmedalj  G/S/B 8 MHSÖGM/SM/BM 2002
Militärhögskolan Halmstad förtjänstmedalj   G/S/B 8 MHSHGM/SM/BM 2002
Västerbottengruppens förtjänstmedalj  G 8 VbottengrpGM 2002
Älvsborgsgruppens förtjänstmedalj  G 8 ÄlvsbgrpGM 2002
Sveriges Civilförsvarsförbunds hederstecken  G 8 SCFGHt 2002
Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj  G 8 SHFGM 2002
Mellersta militärdistriktets förtjänstmedalj  G/S 8 MMDGM/SM 2003
Frivilliga Skytterörelsens Hedersmedalj  S 8 FrivSkytteHSM 2003
Södermanlands regementes förtjänstmedalj i guld  G/S 8 SödermlregGM/SM  2003
Livgardets förtjänstmedalj III  G/S 8 LG IIIGM/SM 2004
Norrbottens gränsjägargrupps förtjänstmedalj  G 8 NorrbgrjgrpGM  2004
Helikopterflottiljens förtjänstmedalj  G/S 8 HkpfljGM/SM  2005/2011
Förbundet Sveriges reservofficerares förtjänsttecken  G 8 SVEROGGft  2006
Thorsten Bergstrand-medaljen för internationellt arbete  S 8 TBSM 2006
Trängregementets förtjänstmedalj  G/S 8 TrängRGM/SM 2007
Ledningsregementets förtjänstmedalj  G/S 8 LedRGM/SM 2007
Skaraborgs flygflottiljs förtjänstmedalj  G/S 8 SkarabffljGM/SM  2007
Sjöstridsskolans förtjänstmedalj  G/S 8 SSSGFM/SM 2009
Göta ingenjörregementes förtjänstmedalj  G/S 8 Ing2FGM/SM 2009
FMTS guldförtjänstmedalj  G/S 8  FMTSGM/SM 2009
Högkvarterets guldförtjänstmedalj  G/S 8 HKVGM/SM 2010
Svenska Pistolskytteförbundets Jubileumsmedalj  S 8 SvpistskfbJSM 2011
Försvarsmedicincentrums guldförtjänstmedalj  G/S 8 FömedCGM/SM  2011
Blekinge flygflottiljs förtjänstmedalj i guld  G/S 8 F17GM/SM 2012
Totalförsvarets skyddscentrums förtjänstmedalj i guld  G 8 SkyddCGM 2012
Sveriges Orkesterförbunds förbundsmedalj i guld  G/S 8 SOFgm/sm 2013
Luftstridsskolans förtjänstmedalj i guld  G/S 8 LSSGM/SM 2014
Underrättelse- och säkerhetscentrums förtjänstmedalj G/S 8 UndSäkCGM/SM 2018
Försvarsmaktens HR Centrums förtjänstmedalj  G/S 8 HRCGM/SM 2019
Försvarsmaktens tele- och informationssäkerhetsförbands Förtjänstmedalj  G/S 8 FMTISGM/SM 2019

Minnesmedaljer i kategori L.

Den som tilldelats flera minnesmedaljer i kategori L bör endast bära en sådan! Minnesmedaljer bärs efter övriga medaljer i kategori L samt i det fall fler än en medalj bärs, i ordning efter instiftandet.

Namn  Valör  Storlek Förkortning Årtal
Skånska dragonregementets minnesmedalj  S 8 SkåndragregMSM  1994
Norra skånska regementets minnesmedalj  S 8 NSkånregMSM 1994
Skånska trängbataljonens minnesmedalj  S 8 SkåntrbatMSM 1994
Livgrenadjär regementets minnesmedalj   S 8 LivregMSM  1996
Svenska Värnpliksofficersförbundets minnestecken med kvist  B 8 SVOFBMtmkvist 1996
Svenska Värnpliksofficersförbundets minnestecken  B 8 SVOFBMt 1996
Kronobergs regementes minnesmedalj  S 8 KronobregMM  1997
Lapplandsbrigadens minnesmedalj  S 8 LapplbrigMM 1997
Norrlands Artilleriregementes minnesmedalj (A 4)  S 8 NorrlartregMM 1997
Svea Artilleriregementes minnesmedalj  S 8 SveaartregMM 1997
Skånska luftvärnskårens minnesmedalj  S 8 SkånlvkMM 1997
Svea ingenjörkårs minnesmedalj  S 8 SveaingkMM 1997
Svea trängkårs minnesmedalj  S 8 SveatrkMM 1997
Arméns underhållscentrums minnesmedalj  S 8  UhCMM  1997
Kalmar regementes minnesmedalj  S 8 KalmarregMM 1997
Nedre Norra arméfördelningens minnesmedalj S 8 NedNorrfördMM 1997
Mellersta fördelningens minnesmedalj  S 8 MelfördMM 1997
Västra arméfördelningens förtjänstmedalj  S 8 VFördFM 1997
Norrlands Signalregementes minnesmedalj  S 8 NorrsignMM 1998
Krigsskolans minnesmedalj  S 8 KSMM  1998
Älvsborgs regementes minnesmedalj  S 8 ÄlvsbregMM 1999
Göta Helikopterbataljons minnesmedalj  S 8 GötahkpbatMM 1999
Härnösands kustartilleriregementes minnesmedalj  S 8 HärnkaregMSM 1999
Värmlands regementes och Värmlandsbrigadens minnesmedalj  S 8 VärmlregbrigMSM  2000
Livregementets grenadjärers minnesmedalj  S 8 LivreggrenMSM 2000
Smålands regementes och Smålandsbrigadens minnesmedalj  S 8 SmålregbrigMSM 2000
Dalregementet och Dalabrigadens minnesmedalj  S 8 DalregbrigMSM 2000
Hallands regementes och Hallandsbrigadens minnesmedalj  S 8 HallregbrigMSM 2000
Västerbottens regementes minnesmedalj  S 8 VbottenregMSM 2000
Västernorrlands regementes minnesmedalj  S 8 VnorrlregMSM 2000
Lapplands jägarregementes minnesmedalj  S 8 LappljregMSM 2000
Skånska Dragonbrigadens minnesmedalj  S 8 SkåndragbrigMM 2000
Gotlands artilleriregementes minnesmedalj  S 8 GotartregMM 2000
Gotlands luftvärnskårs minnesmedalj  S 8 GotlvkMM 2000
Roslagens luftvärnskårs minnesmedalj  S 8 RosllvkMM 2000
Göta Luftvärnskårs minnesmedalj  S 8 GötlvkMM 2000
Norrlands luftvärnskårs minnesmedalj  S 8 NorrllvkMM 2000
Norrlands ingenjörkårs minnesmedalj S 8 NorrlingMM 2000
Norrlands trängkårs minnesmedalj  S 8 NorrltrkMM 2000
Västra Marinkommandots minnesmedalj  S 8 MKVMM 2000
Norra Marinkommandots minnesmedalj  S 8 MKNMSM 2000
Östra arméfördelningens minnesmedalj  S 8 ÖFördMSM 2000
Karlskrona kustartilleriregementes minnesmedalj  S 8  KarlskaregMSM 2000
Gotlands kustartilleriregementes minnesmedalj  S 8 GotkaregMSM 2000
Norrbottens gränsjägares minnesmedalj S 8 NorrbgrjMSM 2000
Uppland-Västmanlands försvarsområdes minnesmedalj  S 8 UppVästföMSM 2000
Norra arméfördelningens minnesmedalj  S 8 NFördMSM 2000
Södra arméfördelningens minnesmedalj  S 8 SFördMSM 2000
Norra Marinkommandots minnesmedalj  S 8 MKNMSM 2000
Västra Marinkommandots minnesmedalj  S 8 MKVMSM 2000
Mellersta militärområdesstabens minnesmedalj  S 8 MiloMMSM 2000
Norra militärområdesstabens minnesmedalj  S 8 MiloNMSM 2000
Norrlands artilleriregemente minnesmedalj (A 8)  S 8 NorrlartregMM 2000
Södra militärområdesstabens minnesmedalj  S 8 MiloSMSM 2000
Wendes artilleriregementes minnesmedalj  S 8 WendesArtregMSM 2000
Svenska Värnpliksofficersförbundets minnestecken i guld vid 100 års jubileet för värnplikten  G 8 VploffMt 2000
Försvarsmaktens underhållscentrums minnesmedalj  B 8 FMUHCMBM  2001
Mellersta Underhållsregementets minnesmedalj  S 8 UHregMMSM 2001
Norra Underhållsregementets minnesmedalj  S 8 UHregNMSM 2001
Södra Underhållsregementets minnesmedalj  S 8 UHregSMSM 2001
Svenska Värnpliksofficersförbundets minnesmedalj till minnet av organisationsförändringen    G 8 VploffMGM 2002
Carolus Rex Revivat minnestecken i guld  G 8 CRRGMt 2002
Upplands flyglottiljs minnesmedalj  S/B 8 UpplffljMSM/BM 2003
Försvarsmaktens internationella centrum minnesmedalj  S 8 SWEDINTMSM 2003
Svenska Värnpliktsofficersförbundets minnesmedalj med anledning av organisationsförändringen 2003  B 8 SvVoffMGM  2003
Norrlands Dragonregementes minnesmedalj  S 8 NorrldragregMSM 2004
Försvarsmaktens Halmstadskolors minnesmedalj  S 8 FMHMSMSM 2004
Jämtlands fältjägarregemente och Östersunds garnisons minnesmedalj  S 8 JämtlfältjregMSM 2005
Södermanlands regementes minnesmedalj  S 8 SödermlregMSM 2005
Gotlands regementes minnesmedalj  S 8 GotregMSM 2005
Norrlands Artilleribataljons minnesmedalj  S 8 NorrlartbatMSM 2005
Bodens artilleriregementes minnesmedalj  S 8 BodensartregMSM 2005
Upplands regementes minnesmedalj  G 8 UpplregMBM 2005
Norrlands signalbataljons minnesmedalj  S 8 NorrlsignbatMSM 2005
Norrlands ingenjörbataljons minnesmedalj   S 8

NorrlingbatMSM/

NorrlingbatMSMmbock

2005/2011
Norrlands luftvärnsbataljons minnesmedalj  S 8 NorrllvbatMSM 2005
Helikopterflottiljens minnesmedalj 1.hkpskv  S 8 1HkpskvMSM 2005
Helikopterflottiljens minnesmedalj 2.hkpskv  S 8 2HkpskvMSM 2005
Helikopterflottiljens minnesmedalj 4.hkpskv  S 8 4HkpskvMSM 2005
Helikopterflottiljens minnesmedalj 5.hkpskv  S 8 5HkpskvMSM 2005
HMS Carlskronas minnesmedalj  S 8 CarskrMSM 2005
Örlogsskolornas minnesmedalj  S 8 ÖSMSM 2005
Ostkustens Marinbas minnesmedalj  S 8 MarinBOMSM 2005
Andra Ytstridsflottiljens minnesmedalj  G K 2YsfljMM 2005
Älvsborgs amfibieregementes minnesmedalj  G 8 ÄlvsbamfregMGM 2005
Jämtlands flygflottiljs minnesmedalj  S 8 JämtfflMSM 2005
Arméns tekniska skolas minnesmedalj  S 8 ATSMSM 2005
Mellersta militärdistriktets minnesmedalj  S 8 MMDMSM 2005
Norra militärdistriktets minnesmedalj  B 8 MDNMBM 2005
Södra militärdistriktets minnesmedalj  S 8 SMDMSM 2005
Gotlands militärdistrikts minnesmedalj  S 8 MDGMSM 2005
Järnvägarnas driftvärns minnesmedalj  S 8 JvgDvMSM 2005
Artilleriregementets minnesmedalj  B 8 ArtRegMBM 2005
Amfibiestridsskolans minnesmedalj  S 8 AmfSSMM 2005
4. Minkrigsflottiljens minnesmedalj   G 8 4MinkrigfljMM 2006
Driftvärnets minnesmedalj  S 8 DriftvMSM 2006
Svenska Värnpliktofficersförbundets minnesmedalj med anledning av förbundets upplösning 2006  G 8 SvVoff2MGM 2006
Flygmedicincentrums minnesmedalj  S 8 FMCMM 2006
Hallands Försvarsutbildningsförbunds 100års minnesmedalj  S 8 HallfufMSM 2008
Försvarshögskolans minnesmedalj  G/S/B 8 FHSMGM/SM/BM 2008
Försvarsmusikcentrums minnesmedalj  B 8 FöMusCBMM  2009
Väg- och vattenbyggnadskårens minnesmedalj  B 8 VVKBMM 2010
Försvarsutbildarna i Stockholms Jubileumsmedalj 1908-2008  G/S/B 8 FöutbSthJGM/SM 2010

Särskilda svenska utmärkelsetecken utan band

Bärs centrerat ovanför utmärkelsetecken med band

 1. Riksförbundet Sveriges Lottakårers förtjänsttecken

a, SLKFt

 1. Sveriges Bilkårers förtjänsttecken (f.d. Sveriges kvinnliga bilkårers förtjänsttecken)

a, SKBRGFtm3rub

b, SKBRGFtm2rub

c, SKBRGFtm1rub

d, SKBRGFtmoem

e, SKBRGFtmgem

f, SKBRGFttvem

g, SKBRGFtmrem

h, SKBRGFt

i, SKBRGFt2

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken